Blog

WIERZBA SMOCZA

2013-04-14 16:07:20, komentarzy: 0

Salix udensis ‚ Sekka’ – wierzba sachalińska (w. smocza)


Opis:
Wierzba sachalińska, nazywana również wierzbą smoczą, to należący do rodziny wierzbowatych, gatunek roślin, pochodzący z Chin i Japonii.
Krzew, dorasta do 3 m wysokości oraz szerokości. Liście lancetowate, długie na górnej stronie blaszki ciemnozielone, błyszczące, a od spodu omszone o stalowo-zielonym kolorze.

W marcu/kwietniu ukazują się kwiaty (kotki), które są bardzo dekoracyjne ze względu na ich kształt i ilość. Są to duże kotki, nazywane baziami, pokryte biało-srebrnym miękkim „futerkiem”. W trakcie kwitnienia obsypują się stopniowo złocistym pyłkiem. Pędy niezwykłe, czerwonawe, niesymetrycznie rozgałęzione, taśmowato spłaszczone i skręcone na końcach, szczególnie dekoracyjne zimą.

Uprawa i pielęgnacja

Jest mało wymagająca co do rodzaju gleby. Jak każda wierzba preferuje stanowiska wilgotne. Nie przeszkadza jej okresowe zalewanie.

Preferuje miejsca ciepłe, nasłonecznione, ale może rosnąć i w półcieniu.

Jest całkowicie odporna na mrozy.

Wierzba smocza nie wymaga żadnych trudnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jest odpowiednia dla początkujących ogrodników.
Sadząc wierzbę można dać pod korzenie trochę kompostu lub obornika. Koniecznie trzeba ją też obficie podlać, a wtedy przyjmie nam się z łatwością.
Ponieważ preferuje wilgotne stanowiska dobrze jest ją podlewać w czasie długotrwałej suszy.
Jak każda wierzba świetnie znosi przycinanie. Będzie jednak ładniej wyglądać po takich zabiegach jeśli nie zapomnimy o jej dokarmianiu, szczególnie jeśli gleba w ogrodzie jest mało żyzna. Obornik i preparaty o wolnym działaniu stosujemy na przełomie III i IV. Jeśli zdecydujemy się na nawozy łatwo rozpuszczalne, to możemy je stosować od końca III do końca VI.
Ponieważ wierzbę smoczą uprawia się ze względu na dekoracyjne pędy, inaczej przebiega jej przycinanie. Powinno się ono odbywać co drugi rok. W tym czasie pod koniec zimy wycina się połowę pędów aż do samej ziemi. Pozostałe przycina się lekko, tak aby nie stały się inwazyjne.
W razie ataku mszyc lub grzybów należy zastosować odpowiednie środki chemiczne

Kategorie wpisu: WIERZBA SMOCZA
« powrót

Dodaj nowy komentarz


STATUT
STOWARZYSZENIA "TRAMWAJARZ1"ROZDZIAŁ1  -POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Stowarzyszenie nosi nazwę "TRAMWAJARZ1", w
dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym
dla obrony słusznych interesów i praw działkowiczów.

3.Siedzibą stowarzyszenia jest łódź ul.Okulickiego13.Terenem
działania Stowarzyszenie jest miasto Łódź

4.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada
osobowość prawną.Działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia
1989r.(Dz.U.z 2001 nr 79 poz 855 z póź zm) oraz niniejszego statutu

5.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych
organizacji o podobnych celach.

6.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na
pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić
pracowników.


ROZDZIAŁ 2-CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


7.Celem Stowarzyszenia jest:

a) podejmowanie niezbędnych działań w celu obrony słusznych
interesów i praw działkowiczów, w szczególności uregulowania tytułu własności
terenów działkowych,
b) usprawnienie zarządzania ogródkami działkowymi,
c) dbanie o korzystanie z działek zgodnie z ich
przeznaczeniem,

8.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów
administracji w celu ochrony praw nabytych działkowiczów,
b) organizowanie spotkań w celu informacji o działalności
Stowarzyszenia,
c) współpracę z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami o
podobnym zakresie działania,
d) występowanie z wnioskami do właściwych władz w sprawach
uregulowania tytułu własności terenów działek.

ROZDZIAŁ 3 -CZŁONKOWIE,PRAWA I OBOWIĄZKI

9.Członkami Stowarzyszenia
mogą być osoby fizyczne i prawne
10.Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
11.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba
fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, która złoży deklaracje
członkowską

12.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej
deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

13.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, deklarująca
pomoc merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

14.Członkiem wspierającym, staje się po złożeniu pisemnej
deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

15.Członkiem honorowym Stowarzyszenia, może być osoba
fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia

16.Członkowie honorowi są ustanowieni przez Zarząd na
wniosek pięciu członków Stowarzyszenia

17.CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI MAJĄ PRAWO:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie
c) zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia

18.CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI MAJĄ OBOWIĄZEK:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji
jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,

19.członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego poza
tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

20.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich

21.UTRATA CZŁONKOWSKA NASTĘPUJE NA SKUTEK:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd na pisemny wniosek pięciu
członków Stowarzyszenia z niżej wymienionych powodów:
- z powodu łamania
statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
- z powodu nie
brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu
niepłacenia składek za okres jednego roku,

c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez
osoby prawne.

22.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

23.Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4-WŁADZE STOWARZYSZENIA

24.Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

25.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata a
ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

26.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

27.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

28.Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne, jest zwoływane raz
na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich członków co
najmniej na siedem dni przed terminem zgromadzenia.

29. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne, może odbyć się
w każdym czasie, jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

30.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają
zwykłą większością głosów,głosowanie jest jawne.

31.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
b) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie wniosków i postulatów złożonych przez
członków Stowarzyszenia lub jego władze,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
h)podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia

32.Zarząd jest powołany do kierowania działalnością
Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

33.Zarząd składa sie z Prezesa, 2 zastępców, skarbnika, sekretarza
i pięciu członków.

34.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

35.Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
d) przyjmowanie i skreślanie członków,

36.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli
nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż
dwa razy do roku

37.Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy
i sekretarza.

38.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
b) składanie wniosków
i sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Zgromadzeniu Członków

39)W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w
drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu który uległ
zmniejszeniu.

40.Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością
lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
d) dotacji publicznej.

41.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

42.Do zawierania
umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd
jego członków

ROZDZIAŁ 6-POSTANOOWIENIA KOŃCOWE43.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o
rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 ilości członków przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

44.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają
zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach
Kliknij, aby edytować treść...

Wyszukiwarka

Własna strona www za darmo - sprawdź